Planhandlingar Stadsparken

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en stadspark centralt i Gustavsberg med intressanta och inbjudande mötesplatser och rum. Planförslaget möjliggör en hållbar dagvattenhantering och ett sammanhållet grönstråk som kopplar samman hamnområdet med Gustavsbergs centrum.

Uppstart av planarbetet

Samrådshandlingar