Östra Mörtnäs, etapp 2

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, planlägga befintliga rekreationsområden och möjliggöra för infartsparkeringar och befintliga verksamheter.

Planen är en fortsättning på Skanskas Östra Mörtnäs etapp 1, ett projekt som ska tillskapa 4 flerbostadshus och 43 småhus varav delar redan är utbyggt. Detaljplanen för Östra Mörtnäs etapp 2 berörs av Trafikverkets åtgärder på väg 222 och kommer likt övriga planer i Grisslinge/Mörtnäs att beröras av vägplanen.

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs

Kommunens planarbete i hela Grisslingeområdet samordnas med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen. För mer information om Trafikverkets vägplan för väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket se länk nedan under Status i planarbetet. Östra Mörtnäs etapp 2 påbörjades under sista kvartalet 2016. Planen bedöms kunna samrådas i samband med att vägplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skickas till länsstyrelsen under hösten 2019.

Ortofoto M5, M10, Östra Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


Skanska påbörjade 2016 utbyggnaden av Östra Mörtnäs etapp 1, ett större bostadsområde med flerbostadshus och småhus. Detaljplanen för detta område vann laga kraft under 2014. Skanska Sverige AB har därefter ansökt om planbesked för fortsatt exploatering med flerbostadshus i den södra delen av östra Mörtnäs.

Östra Mörtnäs


Tillsammans med Skanskas exploatering kommer detaljplanen att hantera två ytterligare bostadsprojekt med småhus och flerbostadshus. På fastigheten Mörtnäs 1:226 mellan Västerviksvägen och Mörtnäsvägen utreds möjligheterna att uppföra ett 10-tal småhus och på Mörtnäs 1:587, den gamla bussdepån i Grisslinge, utreds möjligheterna att bygga flerbostadshus.

Utöver att tillskapa nya bostäder är avsikten med planarbetet även att ta ett samlat grepp om områdena norr och söder om väg 222/Skärgårdsvägen, inte minst med avseende på de oskyddade trafikanterna och friluftslivet. Detaljplanen ska möjliggöra nya väganslutningar med anledning av ombyggnationen av Skärgårdsvägen. Även byggrätter för befintliga bostäder och verksamheter i området kommer att regleras i detaljplanen. Meningen var även att möjliggöra för en ny infartsparkering norr om väg 222 på Mörtnäs 1:12, vilket under projektets gång har visat sig svårt.

Planhandlingar Östra Mörtnäs, etapp 2

Uppstart av planarbete

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd


Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Kommunens planarbete kommer att samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge.

Läs mer här - Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Läs mer här - M5 Grisslinge Mörtnäs

Läs mer här - M10 Korpholmen

Mer information om vägplanen för Skärgårdsvägen, väg 222 finns på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Sofia Elrud, sofia.elrud@varmdo.se, 08-570 470 00.