Östra Mörtnäs, etapp 2

Planarbetet är en fortsättning på Östra Mörtnäs etapp 1, Skanskas nya område med flerbostadshus och småhus, men omfattar även delar av Mörtnäs med två andra byggherrar. Detaljplaneförslaget möjliggör totalt cirka 200 nya bostäder, nya infartsvägar från väg 222 och en infartsparkering för båtpendlare.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Samråd av detaljplanen pågick mellan 2020-06-02 – 2020-06-30. Arbete pågår nu med att ta fram granskningshandlingar.

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Planförslaget möjliggör tre områden med nya bostäder, nya infartsvägar från väg 222 och en parkering i Ålstäket. Syftet med detaljplanen är även att fastlägga och reglera pågående markanvändning för befintliga bostäder, café, restaurang, naturområden, badplats, infartsparkering och tekniska anläggningar. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram inom ramen för planarbetet och samråds tillsammans med planhandlingarna.

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs 

Detaljplanen för Östra Mörtnäs etapp 2 berörs av Trafikverkets åtgärder på väg 222 och kommer likt övriga planer i Grisslinge/Mörtnäs att beröras av vägplanen. Kommunens planarbete i hela Grisslingeområdet samordnas med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen.

Mer information om Trafikverkets vägplan för väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket finns på länken nedan

Till Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetet med detaljplan för Östra Mörtnäs etapp 2 påbörjades under sista kvartalet 2016 och har nu kommit till samrådsskede.

Kommunen har även två andra pågående planarbeten längs vägsträckan, se länkar under Relaterad information nedan.

Ortofoto M5, M10, Östra Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


Skanska påbörjade 2016 utbyggnaden av Östra Mörtnäs etapp 1, ett större bostadsområde med flerbostadshus och småhus. Detaljplanen (Dp209) för detta område vann laga kraft under 2014. Skanska Sverige AB har därefter ansökt om planbesked för fortsatt exploatering med flerbostadshus i den södra delen av östra Mörtnäs.

Östra Mörtnäs


Tillsammans med Skanskas exploatering hanterar planarbetet två ytterligare bostadsprojekt med småhus och flerbostadshus. På fastigheten Mörtnäs 1:226 mellan Västerviksvägen och Mörtnäsvägen utreds möjligheterna att uppföra ett 10-tal småhus och på Mörtnäs 1:587, den gamla bussdepån i Grisslinge, utreds möjligheterna att bygga flerbostadshus.

Utöver att tillskapa nya bostäder är avsikten med planarbetet även att ta ett samlat grepp om områdena norr och söder om väg 222/Skärgårdsvägen, inte minst med avseende på de oskyddade trafikanterna och friluftslivet. Detaljplanen ska möjliggöra nya väganslutningar med anledning av ombyggnationen av Skärgårdsvägen. Även byggrätter för befintliga bostäder och verksamheter i området kommer att regleras i detaljplanen. Meningen var även att möjliggöra för en ny infartsparkering norr om väg 222 på Mörtnäs 1:12, vilket under projektets gång har visat sig svårt.

Planhandlingar Östra Mörtnäs, etapp 2

Samrådshandlingar


Utredningar

Planprogram från 2010

Uppstart av planarbete

Digitalt samrådsmöte

Tack till er som deltog på samrådsmötet den 16 juni, här kan du ta del av mötet i efterhand.

Länk till digitalt samrådsmöte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bildspel Östra Mörtnäs Etapp 2 , 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ta del av frågor och svar som kommit in före och under mötet via länken nedan.

Till frågor och svar

Se informationsfilmen om detaljplanen för Östra Mörtnäs här nedan!

Thumbnail för film

Relaterad information

Kommunens planarbete samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge.

Läs mer här - Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Läs mer här - M5 Centrala Mörtnäs

Läs mer här - M10 Korpholmen

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Louise Robinson, louise.robinson@varmdo.se,
planarkitekt Lisa Hansson lisa.hansson@varmdo.se eller exploateringsingenjör
Hanna Hallbäck, hanna.hallback@varmdo.se, alternativt telefon via servicecenter
08-570 470 00.