PFO M5 Centrala Mörtnäs

Centrala Mörtnäs, M5 är i Värmdö kommuns översiktsplan utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO) och planeringsförutsättningarna för området har utretts i ett planprogram från 2003. Arbetet med detaljplanen påbörjades 2018.

Kartbild Mörtnäs Grisslinge

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs

Kommunens planarbete i hela Grisslingeområdet samordnas med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen. För mer information om Trafikverkets vägplan för väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket se länk nedan under Status i planarbetet.

Ortofoto Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


Mörtnäs är ett prioriterat förändringsområde (PFO-område) där planläggning och VA-utbyggnad pågår sedan lång tid tillbaka. Vatten och spillvattenavlopp är tidigare utbyggt inom område M5 och området innehåller idag ett 20-tal bostadsfastigheter. Planprogram för Mörtnäs och Korpholmen anger att fastighetsstrukturen i området ska bevaras, att möjligheten att utöka den befintliga småbåtshamnen ska prövas och att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska förbättras.

Området behöver planläggas för att reglera storlek på byggrätter, anpassa vägnät och bullerskydd till Skärgårdsvägens breddning och för att klarlägga användningen av stränder och grönytor. Den del av område M5 som tidigare omfattat strandområdet öster om värdshuset föreslås ingå i detaljplanen för Östra Mörtnäs etapp 2.


Planhandlingar PFO M5 Centrala Mörtnäs

Uppstart av planarbete

Status i planarbetet

Planarbetet påbörjades 2018 och förväntas gå ut på samråd under hösten 2019.

Planarbetet samordnas med Trafikverket

Kommunens planarbete samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge.

Läs mer här på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Läs mer Östra Mörtnäs, etapp 2

Läs mer M10 Korpholmen

Mer information finns även på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Sofia Elrud via mejl sofia.elrud@varmdo.se eller på telefon
08-570 470 00.