Gustavsbergs centrum

Gustavsbergs centrum kommer i framtiden erbjuda en blandning av bostäder,
handel, idrott, service och arbetsplatser i trivsam miljö nära kommunikationer,
natur och hav.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, verksamhetslokaler, handel och idrott, så att Gustavsbergs centrum ska kunna bli ett livskraftigt centrum med liv och rörelse och trevliga miljöer att visats i. Vidare ska ett fungerande trafiksystem för centrala Gustavsberg tillskapas.

Bebyggelsens skala, placering och utformning ska utgå från Gustavsbergs unika kulturmiljö och natur. Arkitekturen ska hålla en hög kvalitet.

Om Gustavsbergs centrum

Bild som visar Gustavsbergs centrum. Ortofoto.

Ortofoto över området med ungefärlig plangräns

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, verksamhetslokaler, handel och idrott, så att Gustavsbergs centrum ska kunna bli ett livskraftigt centrum med liv och rörelse och trevliga miljöer att visats i. Vidare ska ett fungerande trafiksystem för centrala Gustavsberg tillskapas.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Start-PM för Gustavsbergs centrum antogs den 19 november 2019 i kommunstyrelsens planutskott och detaljplanearbete för området pågår.

Den 2024-06-12 beslutade kommunstyrelsen att ingå markanvisningsavtal med fastighetsägaren till fastighet Ösby 1:42, Scandinavian Property Group (SPG).
Avtalet innebär att SPG under tre år har ensamrätt att rita på en utveckling av
en del av kommunens mark i Gustavsbergs centrum.

Tidplan

Startskede: 2019–2026

Samråd: Hösten 2026

Granskning: Hösten 2027

Antagande: Våren 2028

Preliminär tidplan för planarbetet. Tidplanen kan komma att påverkas av förutsättningar som framkommer i planarbetet som inte kan förutses idag.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Hösten 2011 godkände kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott en inriktning för fortsatt detaljplanearbete för Gustavsbergs centrum. Det konstaterades senare att dåvarande trafiklösning inte skulle klara den stadsmässiga karaktären som inriktningen presenterade och därav lades detaljplanearbetet på is i väntan på en ny trafiklösning. Trafikprincipen Stadsgatunätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och start-PM för Gustavsbergs centrum antogs i mars 2015 av kommun-styrelsens planutskott (KSPU).

I maj 2016 presenterades Parallella arkitektuppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i KSPU där förslag till framtida utveckling av Gustavsbergs centrum redovisades. Där föreslogs bland annat en flytt
av idrotten från centrum. I det pågående detaljplanearbetet har det dock inte bedömts som önskvärt att flytta all idrott från centrum, eftersom den tillför liv och rörelse i området och är lättillgänglig med sin närhet till kollektivtrafik, skolor och bostäder.
Om några anläggningar ska flyttas, kompletteras eller förändras kommer att utredas i pågående detaljplanearbete.

Våren 2019 inkom en planansökan från fastighetsägaren i Gustavsbergs centrum och denna fick ett positivt planbesked i kommunstyrelsens planutskott den 7 maj 2019. Därefter antogs ett nytt start-PM den 19 november 2019 i samma utskott då förut-
sättningarna för Gustavsbergs centrum förändrats sedan tidigare antaget start-PM.

2024-06-12 beslutade kommunstyrelsen att ingå markanvisningsavtal med fastighetsägaren till fastighet Ösby 1:42, Scandinavian Property Group (SPG) .
Avtalet innebär att SPG under tre år har ensamrätt att rita på en utveckling av en
del av kommunens mark i Gustavsbergs centrum. Syftet med denna överenskommelse
är att enklare skapa förutsättningar för ett levande centrumområde med goda kvaliteter för både besökare och boende.

Planarbetet

Inom ramen för detaljplanen kommer kommunen utreda och säkerställa många olika frågor, till exempel trafik, kulturmiljö, geoteknik, gestaltning, placering av infarts-
parkeringar. Kommunen och byggaktören kommer säkerställa att exploateringen inom planområdet inte påverkar recipienten negativt samt arbeta aktivt för att minska trycket på det kommunala dagvattensystemet genom att anlägga fördröjande dagvattenåtgärder.

Byggaktören och kommunen är överens om att verka för ett miljömässigt och social hållbart stadsbyggande i centrum. Parterna kommer arbeta för bland annat minskad klimatpåverkan och ett hållbart resursutnyttjande.

Kommunen kommer även, inom ramen för kommande hållbarhetsprogram, att arbeta med miljömässiga och sociala aspekter. Kommunen uppmuntrar alla fastighetsägare att aktivt arbeta med åtgärder som minskar klimatpåverkan. Det kan uppnås genom olika typer av åtgärder till exempel genom att uppföra träbyggnader enligt Värmdö kommuns träbyggnadsstrategi.

För att detaljplanen ska komma framåt behöver det även klarläggas och tas beslut
om hela eller delar av idrotten ska vara kvar inom Gustavsbergs centrum. Förutsätt-
ningarna för bebyggelsen behöver vara klarlagda för att kunna ta ett helhetsgrepp
om bebyggelsestrukturen och utformningen av Gustavsbergs centrum. En förstudie
pågår avseende alternativ placering för isidrotten som idag är belägen på Ekvallen.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Helena Fältén via mejl helena.falten@varmdo.se
och planarkitekt Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se eller via service-
center på 08-570 470 00.

Process

Program
Start-skede

Startskede

Start-PM godkändes i kommunstyrelsens planutskott
2019-11-19.

Start-PM.pdf
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Genom-förande

Uppstart av planarbetet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Start-PM_Detaljplan Gustavsbergs centrum.pdf , 1.5 MB. 1.5 MB 2020-07-09 16.15
Tjänsteskrivelse_Trafikprincip.pdf , 187.6 kB. 187.6 kB 2015-04-16 14.50
Beslut_Trafikprincip.pdf , 54 kB. 54 kB 2015-04-16 14.50