Parker och grönområden

I framtidsplanerna för Värmdö kommun ingår att anlägga parker i nya bostadsområden för att harmoniera med den omgivande naturen och för att få människor att må bra.

Gammal kartbild över området runt Ösbyträsk

Nya parker

Grönområden är betydande för såväl spridning av växter och djur som rekreativa ändamål för människan. Gustavsberg utgörs idag av närhet till såväl stora naturområden som bevarad natur i närområdet och vacker innerskärgårdsmiljö. När Gustavsbergs centrala delar utvecklas ska befintliga grönområden fortsatt vara tillgängliga samtidigt som nya gröna kvaliteter tillskapas i form av sammanhängande grönytor med stråk som sträcker sig genom Gustavsbergs centrala delar.

Gustavsbergsprojektet anlägger nya parker och utvecklar befintliga, både för att harmonisera med omgivande natur samt skapa plats för rekreation och biologisk mångfald.

Läs mer om färdigställda parker och pågående arbeten i centrala Gustavsberg nedan.

Stadsparken

Detaljplaneförslaget för Stadsparken möjliggör en utveckling av en större sammanhängande park med syfte att skapa en plats för både lek- och aktivitetsytor samtidigt som det finns plats för vila. Inom parken kommer en öppen dagvattenanläggning anläggas med syfte att rena och fördröja dagvatten, främja den biologiska mångfalden samt lyfta estetiska och pedagogiska värden.

Läs mer om pågående detaljplanearbete för Stadsparken >>

Fajansparken

Fajansparken är det parkstråk som löper genom hela Porslinskvarteren från norr till söder och binder samman Porslinskvarteren med Gustavsbergs hamn. I den största och mest centrala delen av parkstråket har en lekpark tillkommit som är en viktig samlingspunkt.

Läs mer om Fajansparken >>

Strandviksparken

Strandviksparken färdigställdes hösten 2019 och har rustats upp med nya och bredare gångvägar, sittplatser och planteringar. Tillgängligheten till strandområdet har förbättrats i och med det nya bryggstråket, samt det nya soldäcket. Dagvattnet i parken hanteras genom öppna dikesanvisningar och en dagvattenanläggning med växter och dämmen. Läs mer om Strandvik >>

Äventyrsleken

Äventyrsleken är en äventyrlig lekpark intill Gustavsbergsbadet och Ösbyrundan som öppnade sommaren 2019. Lekparken innehåller äventyrliga och utmanande lekredskap i främst naturmaterial.
Läs mer om Äventyrsleken >>

Naturreservat

I Värmdö kommun finns stora områden med skyddad natur, naturreservat, skyddad våtmark, fågel- och sälskyddsområden och fredningsområden för fisk. De flesta reservaten finns i ytterskärgården men några fina områden ligger i närheten av Gustavsberg. Ett exempel är Ösbyträsk naturreservat som ligger öster om centrala Gustavsberg som förvaltas av Värmdö kommun.
Natur och naturreservat >>