Dp Församlingsgården Kyrkettan

Porslinskvarteren i Gustavsberg håller just nu på att förvandlas till en öppen och levande stadsdel med bostäder, verksamheter, mötesplatser och service.

Dp Församlingsgården Kyrkettan

Översiktsfotografi, fastigheten som berörs ligger mellan kyrkan och bostadsområdet i centrala Gustavsberg.

Syfte med planarbetet

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten för en ny tillbyggnad till församlingsgården Kyrkettan. Den ska ersätta den befintliga tillbyggnaden och inrymma lokaler för församlingens olika verksamheter bland annat samlingslokaler och öppen förskola. Planförslaget kommer att ta hänsyn till platsens förutsättningar såsom kulturmiljön, naturvärden, trafik med mera.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Planprocessen befinner sig inför granskningsskede.

Tidplan

Startskede: 2015-03-25

Samråd: 2020-01-14 – 2020-02-14

Granskning: Q4 2023

Antagande: Q2 2024

Planförfarande

Planarbetet sker med utökat planförande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.

Bakgrund

Gustavsberg-Ingarö församlings fastighet Ösby 1:5 ingick tidigare i detaljplan för Stadsparken, men utgör nu en egen detaljplan.

Planområdet

Ortofoto.

Ungefärlig plangräns

Planförslaget

En ny tillbyggnad till församlingsgården Kyrkettan planeras att inrymma lokaler för församlingens olika verksamheter bland annat samlingslokaler och öppen förskola. Planförslaget kommer att ta hänsyn till platsens förutsättningar såsom kulturmiljön, naturvärden, trafik med mera.

Planarbetet

Kommunen kommer att pröva detaljplaneläggning för en ny tillbyggnad till Kyrkettan. Hänsyn ska tas till kulturvärden, befintliga träd och till riksintresse för kulturmiljövården.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.