Dp Gustavsberg-Ingarös församlingsgård Kyrkettan

Planarbetet syftar till att möjliggöra för en ny tillbyggnad till församlingsgården, som ska ersätta befintlig tillbyggnad. Förslag till detaljplan har varit utställt för granskning och kommer nu att bearbetas inför antagande.

Ett förslag till detaljplan var utställt för granskning under perioden 2023-12-18 till
och med 2024-01-29. Alla planhandlingar hittar du nedan under Planhandlingar/
granskningshandlingar.

Synpunkterna som kom in under granskningsperioden kommer att redovisas och bemöts i
ett granskningsutlåtande. De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Översiktsfotografi, fastigheten som berörs ligger mellan kyrkan och bostadsområdet i centrala Gustavsberg.

Läge och avgränsning

Inringat område i rött. Ortofoto.

Kartbild över området.

Syftet med planarbetet

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten för en ny tillbyggnad till församlingsgården Kyrkettan. Den ska ersätta den befintliga tillbyggnaden och inrymma lokaler för församlingens olika verksamheter bland annat samlingslokaler och verksamheter för barn och unga.

Tillkommande bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet med en utformning
som utgår från platsens kvaliteter i enlighet med riktlinjerna i kommunens arkitekturprogram. Detaljplanen ska utformas för att säkerställa att genomförandet är förenligt med eller stärker riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen ska ta hänsyn till både dagens situation samt till den kommande detaljplanen för Stadsparken.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Detaljplaneförslaget befinner sig i skedet inför antagande.

Tidplan

Startskede: 2015-03-25

Samråd: 2020-01-14–2020-02-14

Granskning: 2023-12-18–2024-01-29

Antagande: Q2 2024–Q3 2024

Planförfarande

Planarbetet sker med utökat planförande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.

Bakgrund

Gustavsberg-Ingarö församlings fastighet Ösby 1:5 ingick tidigare i detaljplan för
Stadsparken, men utgör nu en egen detaljplan.

Planområdet

Ortofoto.

Ungefärlig plangräns

Planförslaget

Planförslaget innebär att Kyrkettan får byggas till med två volymer – en tvåvåningsbyggnad
med gaveln mot Värmdögatan och en lågdel i en våning som länkar samman de två större volymerna på tomten.

Berört område med ritning över byggnaderna. Kartbild.

Byggnaderna på området.

Den större volymen placeras med en orientering i Grindstugatans riktning och formen är enkel som en länga med sadeltak – ett formspråk som återfinns hos många byggnader i närområdet. Byggnaden ska ha ett samtida uttryck och utformas som en tydligt publik och välkomnande byggnad som öppnar sig mot kyrkan och gatan.

Den låga sammanlänkande volymen får funktionen som huvudentré till församlingsgården och förbinder byggnaderna, entréplatsen mot gatan och en gårdsmiljö i norr.

Bild på byggnad. Teckning.

Föreslagen bebyggelse sett från Värmdögatan i söder.

Bild på byggnad. Teckning.

Föreslagen bebyggelse sett från Grindstugatan i väster.

Bild på byggnad. Teckning.

Vy över föreslagen bebyggelse och innergård, sett från öster.

Planarbetet

Kommunen prövar detaljplaneläggning för en ny tillbyggnad till Kyrkettan. Hänsyn ska tas till kulturvärden, befintliga träd och till riksintresse för kulturmiljövården.

Utredningar

Till grund för planförslaget finns utredningar, se nedan.

Kulturmiljö

Hela planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Som uttryck för riksintresset anger Riksantikvarieämbetet ett antal miljöer och byggnader i Gustavsberg. De uttryck som är relevanta för denna detaljplan bedöms vara kyrkan, de norra bruksgatorna och Kyrkettan som ursprungligen var handelsbod och senare bruksortens första konsumbutik.

En grundlig redogörelse av uttrycken och hur de är läsbara i miljön idag finns i planbeskrivningen och bilagd antikvarisk konsekvensanalys.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se
eller projektledare Matilda Arvidsson, matilda.arvidsson@varmdo.se eller via service-
center på 08-570 470 00.